ഭൂമികുലാംബുധി രമണീയക

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ഭൂമികുലാംബുധി രമണീയക! ചാരു-

യാമിനീ കാമുകവിഭോ:

ഹരിണമിഴി തന്നുടെ പരിണയമഹോത്സവം

പരിചോടു കാണ്മതിനു തരസാ ഗതാ വയം

പാർത്ഥിവ ശിഖാമണേ, പാർത്തലേ തവ സദൃശ-

പാർത്ഥിവരാരുള്ളു പാർത്തു കണ്ടാലഹോ