പുറപ്പാടും നിലപ്പദവും

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീഷ്മകൻ

ആസീദശേഷധരണീപതി ചക്ര ചക്ര-

വിക്രാന്ത വിശ്രുതയാ: പ്രഥിത പ്രഭാവ:

രാജാ നിജദ്രവിണ നിർജ്ജിത രാജരാജ-

ഭൂതിവ്രജോ ജഗതി ഭീഷ്മക നാമധേയ:

നിലപ്പദം:-

ധർമശീലശിഖാമണി ധൈര്യവാൻ ഭീഷ്മകൻ

നിർമലാംഗൻ നിജപുരേ സമ്മോദേന വാണു

പഞ്ചാനന ധീരന്മാരാം പൗരവീരരോടും

ചഞ്ചലേക്ഷണമാരോടും ചാരുകേളി ചെയ്തും

ദേവാധിനായക തുല്യൻ പാവനചരിതൻ

ദേവകീനന്ദന പാദ സേവൈ കനിരതൻ

ശ്രീനായക പദാംഭോജം സാനന്ദം ചിന്തിച്ചു

മാനസതാരിങ്കൽ സദാ മാനനീയ ശീലൻ.