നില്ലെടാ നീ ഗോപഹതക

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജരാസന്ധൻ

കല്പാക്ഷേപാതൈരൂക്ഷക്ഷുഭിതഘനഘടാനിഷ്ഠുരാഘാതാഭൂത-

ദ്ധ്വാനസ്പർദ്ധ്യട്ടഹാസപ്രകടിതനിജദാർദ്ദണ്ഡചണ്ഡപ്രതാപഃ

കൃഷ്ണാഭ്രാദഭ്രശോഭാമദരഭിദുരഭ്രാജമാനപ്രതീകം

യുദ്ധായോന്നദ്ധചേതാഃ കടുതരമരടന്മാധവം മാഗധേന്ദ്രഃ

നില്ലെടാ! നീ ഗോപഹതക!

നല്ലതല്ലറിഞ്ഞീടുക

മല്ലമിഴിയെ കൈവെടിഞ്ഞു പോകപോക നീ

ചേദിപാധിനാഥരമണി ചാരുഹാസിനി ധരിക്ക

ചേരുമോ ഇവൾ നിനക്കു, ചോര! ദുർമ്മതേ