നില്ലുനില്ലെടാ യാദവാധമാ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശിശുപാലൻ

നില്ലുനില്ലെടാ യാദവാധമാ കല്യനെങ്കിൽ ദുർമതേ

തെല്ലുമില്ല ശഠാകൃതേ തവ മായ കൊണ്ടു ഫലം ജള

നിഖില ദിശി മമ വിതതശരശിഖിയിലതീവ ജവനേ നീ

ശലഭമിവ ഖലു ഭസിതമായ് വരു മലസചപല തരാശയ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഭീരു വരണവൃത്താന്തം ശിശുപാലനെ അറിയിക്കുന്നു. ശിശുപാലൻ ക്രുദ്ധനായി, കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ചു നാലാമിരട്ടി എടുത്തു ശേഷം പദം. കൃഷ്ണൻ രുഗ്മിണി സമേതനായ് ഇടത് പീഠത്തിൽ കയറി നില്‍ക്കുന്നു.