നന്ദനാ വരിക നീ സവിധേ വീരവര

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീഷ്മകൻ

നന്ദനാ വരിക നീ സവിധേ വീരവര

നന്ദിയോടു കേൾക്ക വചനം

എന്തു തവ കാരണമെന്നാൽ വീര തവ

ചിന്ത അതിനെന്തു ചെയ് വൻ?

വാസുദേവൻ തന്നോടു മമ തനയ 

വൈരമിദമരുതരുതേ

സജ്ജനവിരോധമരുതേ മമ തനയ

സകലജന നിന്ദ്യമറിക

രഘുവീര വൈരമൂലം ഹതമായി 

രണശിരസി രാക്ഷസകുലം