ജീവിതത്തിലഭിലാഷം ദേവകീനന്ദന

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രുഗ്മി

ജീവിതത്തിലഭിലാഷം ദേവകീനന്ദന! തവ

കേവലമുണ്ടെങ്കിലിവളെ

കൈവെടിഞ്ഞു ഗമിച്ചാലും