ചേദിപവംശശിഖാമണേ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീരു

ചേദിപവംശശിഖാമണേ! ശൃണു

സാദരം ഞങ്ങടെ ഭാഷിതം.

വീരരാം നാമിങ്ങിരിക്കവേ രണ-

ഭീരുവാം ശൗരി ഹരിക്കുമോ?

എങ്കിലവനേ ഹനിപ്പതിന്നൊരു
ശങ്കയില്ലിങ്ങു ധരിക്കണം