കുണ്ഡിനേ സ രഥരാജിവാജിഗജ

രാഗം: 

ഇന്ദളം

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കുണ്ഡിനേ സ രഥരാജിവാജിഗജ രാജഷണ്ഡപരിമണ്ഡിതെ

ചണ്ഡഭാനു ശശിവംശതേ നൃപതിമണ്ഡലേ സമുപഹിണ്ഡിതേ

ചണ്ഡികാം സഹ സഖീഭിരേത്യ ശശിഖണ്ഡശേഖര കുടുംബിനീം

കുണ്ഡിനാവനി നരേന്ദ്രജാ യുവതിമണ്ഡനം വരമയാചത