കഷ്ടമഹോ നിരൂപിക്കിൽ

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

കഷ്ടമഹോ നിരൂപിക്കിൽ ദുഷ്ടനാം നിന്നുടെയുടൽ

മുഷ്ടിപാതം കൊണ്ടിവിടെ

പിഷ്ടമാക്കീടുവൻ ശഠ!