കരുണാലയ വീര ശൃണു വചനം ധരണീധരവീര

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പത്നി(മാർ)

കരുണാലയ വീര ശൃണു വചനം ധരണീധരവീര

പരധരണീപതിവര നികരണേ

പരിലാളിത പദകമലകരേണ

പരിശീലയ മലയാചല പവനം

പരിചലിതാഖില നവനീപവനം

മീലതി കമലവനം ഗുണവസതേ

ലോലവിലോചന നിർജ്ജിതമിവ തേ

വിധുകര വിദലിത കുവലയപടലം

വിലസതി മദചല മധുകരചടുലം

കുചകലശോപരി കുങ്കുമമകരം

രചയ ജനാന്തരേ മോഹനചതുരം

കചനിചയം കുരു സുമനോരുചിരം

കലയ മയാ സഹ രതിപതിസമരം

മധുരജനീസമയം രമണീയം