ഇത്ഥം മുഗ്ധ വിലോചനാം ദ്വിജവരസ്സാമോക്തിഭിസ്സാന്ത്വയൻ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

ഇത്ഥം മുഗ്ധ വിലോചനാം ദ്വിജവരസ്സാമോക്തിഭിസ്സാന്ത്വയൻ

മദ്ധ്യേവാരിധി ബാഡവാനല ശിഖാമാലാമിവലോകിതാം

ഗത്വാ ദ്വാരവതീം മഹാമരാതക സ്ഥൂലോപലാലംകൃതേ

തിഷ്‌ഠന്തം പരമാസനേന മുരരിപും പ്രോചേ പ്രസന്നാശയഃ

അർത്ഥം: 

ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠൻ  ആ സുന്ദരിയെ ഇപ്രകാരം മധുരവാക്കുകളെക്കൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിച്ച് സമുദ്രമദ്ധ്യത്തിൽ ബഡവാഗ്നി പോലെ കാണപ്പെട്ട ദ്വാരകയിൽ ചെന്ന് മരതകരത്നങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട സിംഹാസനത്തിൽ വാണരുളുന്ന മുരാന്തകനോട് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.