ആരെടാ കന്യകചോരനാരെടാ

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രുഗ്മി

ക്ഷ്വേളാഹ്രദേ ഹൃദയതാപകരൈർകവചോഭി-

സ്നാതോത്ഥിതൈരിവ സമെത്യ ഹരിം സ രുഗ്മീ

സന്തർജ്ജയൻ പ്രളയനീരദവന്നദിത്വാ

മദ്ധ്യേപഥം സമുപരുദ്ധ്യ രുഷാ ബഭാഷേ

ആരെടാ! കന്യകചോരനാരെടാ!

ആരേയും ഭയപ്പെടാതെ ചോരകർമ്മം ചെയ്കമൂലം

ഘോരബാണങ്ങൾക്കു നിന്നെ

പാരണയാക്കുവൻ മൂഢ!

മോഷണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഘോഷഗേഹേ ഗമിച്ചാലും

ഭീഷണികൾ ഫലിക്കുമോ?

ഏഷ രുഗ്മി അറിഞ്ഞാലും