അരവിന്ദോത്ഭവനന്ദന

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീഷ്മകൻ

രുഗ്മിണ്യാ വരരാമണീയകഗുണ ഗ്രാമാഭി രാമാകൃതേ

രൂപൗദാര്യഗുണ്ണൈസ്സമം നരവരം സഞ്ചിന്തയന്നേകദാ

പിംഗോത്തുംഗ ജടാകലാപഭസിത ശ്രീനീലകണ്ഠഛവീം

വീണാപാണിമൃഷീം വിലോക്യ നൃപതിഃ പ്രാഹ പ്രസാദാകുലഃ

അരവിന്ദോത്ഭവനന്ദന!  കരുണാവാരിധേ തവ

ചരണയുഗളം വന്ദേ

പരമപുരുഷൻ തന്റെ ചരിതചാരുഗീതേന

പരിപാവിതാഖില ഭുവനജന വിതതേ!

ക്ഷത്രബന്ധുവാകുമെൻ പത്തനേ വരികയാൽ

എത്രയും ധന്യനായത്ര ഞാൻ മഹാമുനേ!

നിന്തിരുവടിയുടെപാദാംബുജരജസാ ഹന്ത

ചിന്തിക്കിലഹോ വിരജനായേഷ ഞാൻ

രുഗ്മിണിയുടെ വരൻ ആരെന്നിഹ ഭുവനേ

സൽഗുണാലയ ഭവാൻ ചിന്തിച്ചരുളേണം