സോമവദന കൊമളാകൃതേ

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മോഹിനി

സോമവദന കൊമളാകൃതേ! ഭവാന്‍

സാദരം കേള്‍ക്ക ദേവനാരി ഞാന്‍

കാമാധികസുന്ദര! നിന്നെക്കണ്ടതിനാലെ

പ്രേമമെനിക്കുള്ളില്‍ വളരുന്നു

മല്‍പ്രിയമൊഴിഞ്ഞൊരുനാളുമെന്നോ-

ടപ്രിയം ചെയ്കയില്ലെന്നും

അല്പമാത്രമിന്നൊരു സത്യം ചെയ്തീടാമെങ്കില്‍

ത്വല്‍പ്രിയതമയായി വസിച്ചീടാം