സാകേതത്തെ സംത്യജിച്ചീടാം

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രുഗ്മാംഗദന്‍

സാകേതത്തെ സംത്യജിച്ചീടാം സാകം സര്‍വ്വസമസ്തവും

ഏകാദശീ നോറ്റീടുവാന്‍ വേഗാലനുവദിക്ക നീ