ശ്രീമൽസൂര്യകുലേ പുരാ

രാഗം: 

തോടി

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

ശ്രീമൽസൂര്യകുലേ പുരാ സമജനി ശ്രീപേശലാംഗോജ്ജ്വലഃ

ശ്രീവത്സാങ്കനിഷേവണൈകരസികോ വീരാഗ്രഗണ്യോ ബലീ

ഗീർവാണസ്തുതകീർത്തിപൂരമഹിമാ കല്യാണശീലസ്ഥിതി-

സ്തിഗ്മാംശുർമദമേദുരാരിതമസാം രുഗ്മാംഗദാഖ്യോ നൃപഃ