വരുത്തുക ഭവാന്‍ ചെന്നു ധരിത്രീന്ദ്ര

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവസ്ത്രീ(കള്‍)

വരുത്തുക ഭവാന്‍ ചെന്നു ധരിത്രീന്ദ്ര! വിരവോടു

വ്രതത്തോടിന്നിരുന്നതിലൊരുത്തനെ ഇവിടെ

നിരസ്തസങ്കടം ഞങ്ങളിരിക്കും നീ വരുവോള –

മനുത്തമ കുലമണി സത്തമകുല മൌലേ!

ത്രസിക്കൊല്ല വീര ശപിക്കയില്ലെടോ ഞങ്ങള്‍

ഗമിക്ക കാര്യസിദ്ധയേ നീ കണ്ടു

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ദേവസ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് രുഗ്മാംഗദൻ വ്രതം ദീക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുന്നു. ഒരു വൃദ്ധയെ കണ്ട് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. വൃദ്ധയുമായി അരങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.