വധിക്കൊല്ല വധിക്കൊല്ല വധിച്ചീടൊല്ല ബാലനെ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മഹാവിഷ്ണു

വധിക്കൊല്ല വധിക്കൊല്ല വധിച്ചീടൊല്ല ബാലനെ

ലസല്‍ ചാരുകീര്‍ത്തേ! ലഭിച്ചു മുക്തിയുമിഹ

കീര്‍ത്തിയും നൃപതേ

ഗ്രഹിക്ക പുണ്യരാശേ! നീ ഗാഢം നിന്‍ വ്രതമിതു

മുടക്കുവാന്‍ ബ്രഹ്മവാചാ മോഹിനി വന്നതിവള്‍

ഗമിക്കട്ടെ യഥാകാമം ഇവള്‍ക്ക് ദ്വാദശ്യാം പകല്‍

സ്വപിക്കുന്നോര്‍ വ്രതഫലം ഭവിക്കും ഷഡംശമെന്നാല്‍