വത്സ ഹേ ധര്‍മ്മാംഗദ

രാഗം: 

ശ്രീരാഗം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മഹാവിഷ്ണു

വത്സ! ഹേ ധര്‍മ്മാംഗദ  വരികരികില്‍ നീ മോദാല്‍

ത്വത്സമനായിട്ടൊരു ധന്യനില്ലെങ്ങും ഭൂമൌ

നത്സുഖമവനിയില്‍ വാഴ്ക നീ ചിരകാലം

മത്സാരൂപ്യം നിനക്കും ലഭിക്കും ചരമേ കാലേ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ധർമ്മാംഗദനോടാണ് ഈ പദം.