വചിച്ചീടാം കരണീയം

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവസ്ത്രീ(കള്‍)

വചിച്ചീടാം കരണീയം ശ്രവിച്ചാലും അതു ഭവാന്‍

ഭജിച്ചേകാദശീവ്രതം ഭുജിച്ചീടാത്തവരിഹ

ഗമിച്ചാശു തൊടുന്നാകില്‍ ചലിച്ചീടാതവനിയി-

ലുറച്ചോരു വിമാനമുല്‍പതിച്ചീടും നഭോമാര്‍ഗ്ഗേ