രാപ്പകല്‍ മോഹിനിയോടു ഭൂപന്‍

രാഗം: 

ശഹാന

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

രാപ്പകല്‍ മോഹിനിയോടു ഭൂപന്‍

പുഷ്പേഷു കേളി വിനോദനനെപ്പോഴും

താല്പരീയം മറ്റൊന്നില്ല

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മൂന്നാമത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു.