രവിതനയ മഹാത്മന്

രാഗം: 

ഇന്ദളം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രഹ്മാവ്

രവിതനയ മഹാത്മന്‍! മാ കൃഥാസ്ത്വം വിഷാദം

വ്രതമിദമവനീന്ദ്രസ്യേഹ രുഗ്മാംഗദസ്യ

ലളിതയുവതിയോഗാന്നാശയാമ്യാശു നൂനം

നിവസ വിഗതതാപം പ്രാപ്യ ഗേഹം സമോദം