മോഹിനിയോടു ചേര്‍ന്നിട്ടും ഭൂപന്‍

രാഗം: 

ശഹാന

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

മോഹിനിയോടു ചേര്‍ന്നിട്ടും ഭൂപന്‍

ഏകാദശീവ്രത ലോപം ചെയ്യുന്നില്ല

ശ്ലാഖനീയന്‍ ഭൂമിപാലന്‍

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

നാലാമത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു.