മാട്ടോലുംമൊഴിമാരേ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രുഗ്മാംഗദന്‍

മാട്ടോലുംമൊഴിമാരേ! ഞാനിഹ

കൂട്ടിക്കൊണ്ടീദൃശനാമൊരുവനെ

ഒട്ടുമേ വൈകീടാതെ വരുവോളം

തുഷ്ടി കലര്‍ന്നിഹ നിവസത യൂയം