മധുരതര കോമളവദനേ

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രുഗ്മാംഗദന്‍

മധുരതര കോമളവദനേ, മദസിന്ധുരഗമനേ!

മധുഭാഷിണീ, താനേ വിപിനേ

മരുവീടുന്നതെന്തിഹ വിജനേ

വണ്ടാര്‍കുഴലാളേ! നിന്നെക്കണ്ടതിനാലിഹ പുരുകുതുകം

തണ്ടാര്‍ശരനെന്നോടേറിയ ശണ്ഠയായി വന്നഹോ ബാലേ

പിരിയുന്നതു നിന്നോടിനി മമ മരണാധിക സങ്കടമറിക

മരുവീടുക ചേര്‍ന്നെന്നോടു നീ ചരണാംബുജ ദാസ്യംകുര്യാം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ രംഗം മുതൽ ആണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ അരങ്ങ് പതിവ്. സാരി നൃത്തം അവസാനിയ്ക്കുന്നതോടെ രുഗ്മാംഗദൻ എഴുന്നേറ്റ് ഈ പദം ആടുന്നു.