ഭൂദേവ പോക നാം വേഗാലങ്ങു

രാഗം: 

ശഹാന

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

ഭൂദേവ പോക നാം വേഗാലങ്ങു

ദ്വാദശിയൂട്ടിനില വെയ്പ്പാറായി

സാകേതവാസി നികേതേ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

തിരിച്ച്, ഒന്നാം ബ്രാഹ്മണന്റെ പദം