നന്ദനനെ വധിയാതെ ഇന്നീ

രാഗം: 

നീലാംബരി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മോഹിനി

നന്ദനനെ വധിയാതെ ഇന്നീവ്രതമനുഷ്ഠിക്കില്‍

വന്നുകൂടും സത്യഭംഗം മന്നവ, ബോധിച്ചുകൊള്‍ക