ധീരോനൃപോഥ സുരനാരീജനാഭ്യസിത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

ധീരോനൃപോഥ സുരനാരീജനാഭ്യസിത

സാരം വ്രതം ബത തുടങ്ങീ

മോദമതു തിങ്ങി ചേതസി വിളങ്ങി

സകലജനപൌരജനദാരജന വിതതിയും-

ശ്രീനാഥതിഥി സേവനമാകാര്‍ഷീല്‍

പുണ്യദ്വിജാതിമുതല്‍ ചണ്ഡാളജാതിയൊള-

മെണ്ണാത്ത ഭൂരിനരജാലം

സഹിതശിശുജാലം സകലമതുകാലം

മുറ്റുമൊരു ഹരിചരണഭക്തിയൊടുതിഥിയിലിഹ-

നോറ്റു നൃപപുംഗവ നിയോഗാല്‍

ഏകാദശീവൃത സുമാഹ്യാത്മതോ മഹിത

വൈകുണ്ഠമാപ ജനവൃന്ദം

സുരനതമമന്ദം രഹിതഭവബന്ധം

തത്ര സമയേ ദ്രുഹിണപുത്ര മുനിയൊരു ദിവസം

തത്ര യമപത്തനഗതോഭൂല്‍