ധര്‍മ്മരാജ വിഭോ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചിത്രഗുപ്തന്‍

ധര്‍മ്മരാജ വിഭോ! വന്ദേ നിന്‍ പാദാംബുജേ

സമ്മതമാര്‍ന്നെന്‍റെ വാക്കു നന്മയില്‍ കേട്ടരുളേണം

യുദ്ധസന്നദ്ധരായി നാം മർത്ത്യലോകം തന്നില്‍ ചെന്നാല്‍

ദൈത്യവൈരിദൂതന്മാരെ ധാത്രിയില്‍ കണ്ടെത്തീടുമോ?

കുണ്ഠഭാവം പൂണ്ടുനിന്നു ഇന്നു കാലം കളയാതെ

ചെന്നതു നാം സത്യലോകേ അരവിന്ദഭവാനോടു ചൊല്ക

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ചിത്രഗുപ്തന്റെ ഉപദേശം മാനിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാൻ പോകുന്നു.