ചെയ്‌വേന്‍ താവക അഭിലാഷം

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രുഗ്മാംഗദന്‍

ചെയ്‌വേന്‍ താവക അഭിലാഷം

സര്‍വമപി ബാലേ!

ഭവ്യമാര്‍ന്നോരേകാദശീ

നല്‍വ്രതമായ ദിവസവുമിന്നു

പൂബാണകേളികള്‍ ചെയ്യരുതേതും ബാലേ

ജീവനാഥേ മമ ജീവമായ് ഉറപ്പിക്ക

ദൈവമതെന്നിയെ മറ്റുള്ള വിചാരത്തെ

കൈവെടിഞ്ഞീടുക മോഹിനി നീയും

ദിവ്യാന്നവും വര്‍ജ്ജിക്കേണം

ഭവ്യേ തൈലാഭ്യംഗാദിയും

സര്‍വ്വദാ ശ്രീഗോവിന്ദനെ

സേവചെയ്തു വാണീടേണം