ചില്‍പുരുഷന്‍ പ്രസാദത്താലല്പമായ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഷ്ണുദൂതൻ(ർ)

ചില്‍പുരുഷന്‍ പ്രസാദത്താലല്പമായ കൃമി പോലും

സ്വപ്രഭാവം കലര്‍ന്നു ദേവ പ്രഭുത്വം വന്നു കൂടും

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

 യമദൂതരും വിഷ്ണുദൂതരും ചണ്ഡാളന്‍റെ പേരില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. യമദൂതന്മാര്‍ തോറ്റ് ഓടിപ്പോകുന്നു.