ചിത്രമാഹോ ചിത്രം ദേവിമാരേ

രാഗം: 

ഉശാനി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവസ്ത്രീ(കള്‍)

ഏവം പറഞ്ഞിഹ മറഞ്ഞുവസിച്ചു ഭൂപന്‍

ദേവാംഗനാസ്സരസമപ്സരസസ്തദാനീം

സൌവര്‍ണമായൊരു വിമാനവുമേറിവന്ന-

പ്പൂങ്കാവിലേത്യ കുസുമങ്ങളിറുത്തു മോദാല്‍

ചിത്രമാഹോ ചിത്രം ദേവിമാരേ!

ചിത്തജമോഹനഗാത്രിമാരേ

ഇത്രിലോകത്തിങ്കലിത്ര നന്നായിട്ടൊ-

രുദ്യാനമില്ലെന്നു തീര്‍ത്തു ചൊല്ലാം

കല്പകവൃക്ഷപ്രസൂനങ്ങളി-

ലത്ഭുത സൌരഭ്യസാരം ചേരും

സ്വര്‍പ്പതി തന്നുടെ നന്ദനപ്പൂങ്കാവും

സ്വല്പമിളപ്പം തേടീടും നൂനം

സൌഗന്ധികാദി പുഷ്പങ്ങളിലും

സദ്ഗന്ധ സൌരഭ്യമോടി തേടും

ആകമ്രത പൂണ്ട ചൈത്രരഥം തവ

സാകേതനാഥ പൂങ്കാവിതെടോ

ശക്രപ്രിയതമവേശ്യമാരേ !

നല്‍ക്രീഡകളിഹ പോരുമിപ്പോള്‍

സല്‍ക്കൌതുകോല്ലാസമുല്‍ക്കട കൌതുകം

പൂക്കളിറുക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്നീടുവിന്‍

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കഴിഞ്ഞ രംഗത്തിൽ പറഞ്ഞപോലെ രുഗ്മാംഗദൻ ഒളിച്ച് ഇരിക്കുന്നു. ദേവസ്ത്രീകൾ ഉദ്യാനം കണ്ട് വിമാനത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്നു. പൂക്കൾ അറുക്കുന്നു.