കോപം മാ കുരുതാമരിമാരേ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രുഗ്മാംഗദന്‍

കോപം മാ കുരുതാമരിമാരേ!

ശോഭാത്ഭുതമാരേ!

ആപത്ഗതനഹമെന്നില്‍ തരസാ

താപമൊഴിച്ചൊരു കൃപയരുളേണം

ബന്ധുരകാന്തി കലര്‍ന്ന വിമാനം

ചന്തമിയന്നു ഗമിപ്പാന്‍ ഗഗനേ

എന്തിഹ ഹന്ത മയാ കരണീയം?

ചിന്തിച്ചരുളണമന്തരമന്യേ