കേട്ടില്ലേ ഭൂദേവന്മാരേ ഭൂപന്‍

രാഗം: 

ശഹാന

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

കയ്കൊണ്ടന്യോന്യരാഗം കമലസമമുഖീ മോഹിനീ ഭാമിനീ സാ

സീഘ്രം പുക്കാത്മഗേഹം സ്മരപരവശനായ്ത്തത്ര തന്വംഗിയോടും

ചൊൽക്കൊള്ളും പാർത്ഥിവേന്ദ്രൻ സരസമിഹ വസിച്ചും രമിച്ചും നികാമം

തൽക്കാലേ ഭൂസുരന്മാർ ചിലരിഹ നിഭൃതം തമ്മിലൂചുസ്സുവാചം

കേട്ടില്ലേ ഭൂദേവന്മാരേ ഭൂപന്‍

കാട്ടിലൊരു നാള്‍ നായാട്ടിനുപോയപ്പോള്‍

കിട്ടിപോല്‍ നല്ലൊരു പെണ്ണ്!

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഒന്നാം ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു.