കഷ്ടമീവണ്ണം ശാഠ്യങ്ങള്‍ ദുഷ്ടേ

രാഗം: 

ദ്വിജാവന്തി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രുഗ്മാംഗദന്‍

കഷ്ടമീവണ്ണം ശാഠ്യങ്ങള്‍ ദുഷ്ടേ ചോല്‍വാനെന്തു മൂലം

നിഷ്ഠുരങ്ങള്‍ ത്യജിച്ചു നിന്‍ ഇഷ്ടമെന്തെന്നുരചെയ്ക