കല്യാണാംഗിയണിഞ്ഞീടുമുല്ലാസ ശാലിനി

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മോഹിനി

ഇത്ഥം വൈവസ്വതം തം നിജ പുരിയിലയച്ചഞ്ജസാ പത്മജന്മാ

പ്രീത്യാ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്ലോരമലശശിമുഖീം മോഹിനീം ഭാമിനീം സാ

ഗത്വാ സാകേതപുര്യന്തിക വിപിനതലേ ബ്രഹ്മവാചാ വസിച്ചു

പ്രാപ്തോ നായാട്ടിനായിട്ടവനിപതിവരസ്തത്ര രുഗ്മാംഗദാഖ്യന്‍

കല്യാണാംഗിയണിഞ്ഞീടുമുല്ലാസ ശാലിനി

കല്യാണഗുണമോഹിനി കല്യാണാംഗീ

പഞ്ചബാണനഞ്ചീടുന്ന പുഞ്ചിരിയും ചാരു-

ചഞ്ചലാപാംഗവും കിളികിഞ്ചിതവും

നീണ്ടിരുണ്ടു ചുരുണ്ടൊരു കുന്തളവും കാമന്‍

വീണ്ടുമാശപൂണ്ടീടുന്ന കൊങ്കരണ്ടും

മിന്നല്‍പോലെ മിന്നിടുന്ന രൂപത്തെയും കണ്ടു

മന്നവനും ആശപൂണ്ടു നിന്നു നേരെ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

നായാട്ടിനു വനത്തിൽ പോയി നായട്ട് കഴിഞ്ഞ് വഴിയിൽ രുഗ്മാംഗദൻ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ സമയം മോഹിനി സാരിനൃത്തത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നു. രുഗ്മാംഗദൻ വലത്ത് പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.