ഉക്ത്വാ ജവേന നരപാലകനോടീവണ്ണം

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

ഉക്ത്വാ ജവേന നരപാലകനോടീവണ്ണം

പ്രീത്യാ ഗമിച്ചു ദിവമപ്സരസസ്തദാനീം

മര്‍ത്യാധിപോപി നിജപത്തനമേത്യ വേഗാ-

ദ്ദൈത്യാരിസേവനരതോത്ര സുഖം ന്യവാത്സീല്‍