ഇത്യുക്താ തനയേ സ്വമാതുരവരുഹ്യാങ്കേ

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

ഇത്യുക്താ തനയേ സ്വമാതുരവരുഹ്യാങ്കേ ശയാനേ നൃപ-

സ്സത്യത്രാണപാരായണോസ്യ തു ഗളം ഛേത്തും യദാരബ്ധവാന്‍

ദൈത്യാരിസ്സ്വയമഭ്യുപേത്യ സഹസാ ഗൃഹ്ണന്‍ സഖഡ്ഗം കരം

പ്രീത്യാവോചദമും വിഷാദവിവശം വാചാ കൃപാപൂര്‍ണയാ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ ശ്ലോകം പാടുമ്പോൾ രുഗ്മാംഗദൻ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച്, അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന ധർമ്മാംഗദനെ വെട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ധർമ്മാംഗദന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നില്‍ പിടിച്ച തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളില്‍ നിന്നും വിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് രുഗ്മാംഗദന്‍റെ കൈ പിടിച്ച് അടുത്ത പദം.