ആവതെന്തേവം ഈശ്വരാ

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രുഗ്മാംഗദന്‍

ആവതെന്തേവം ഈശ്വരാ മോഹിനിക്കെന്തെന്നില്‍ വൈരം?

സ്നേഹാമൃതാനന്ദാത്മികേ! പാവനാംഗീ! ചതിക്കൊല്ല