അതുച്ഛഭാഗ്യാബുരാശേ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മഹാവിഷ്ണു

അതുച്ഛഭാഗ്യാബുരാശേ, മടിച്ചീടാതിവനെ നീ

കഴിച്ചഭിഷേകമിന്നേ വാഴിക്ക കുമാരനെ

ലഭിച്ചു മത്സാരൂപ്യം നീ വഹിച്ചു ഭാര്യയുമായി

വസിച്ചീടുക നീ എന്നും ഉരുസുഖം മമാന്തികെ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മഹാവിഷ്ണു, രുഗ്മാംഗദനോട് മകനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗമിക്കട്ടെ യഥാകാലം എന്നിടത്ത് മോഹിനി വന്ദിച്ച് മാറുന്നു . രുഗ്മാംഗഗദന്‍ പുത്രനെ പീഠത്തിലിരുത്തി അഭിഷേകം ചെയ്ത് രാജ്യഭാരം ഏല്പിക്കുന്നു . വിഷ്ണുവിനോടൊപ്പം തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

തിരശ്ശീല

രുഗ്മാംഗദചരിതം സമാപ്തം