വിദ്യാപാഠവും നിങ്ങൾക്കു നിത്യവും വേണം

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിശ്രവസ്സ്

വിദ്യാപാഠവും നിങ്ങൾക്കു നിത്യവും വേണം

കൃത്യാകൃത്യവിചാരവും

ഗംഭീരഹൃദയബാല കുംഭകർണ്ണ! കേൾ സംഭാഷിതം വിഭീഷണ!

ലീലാലോലരായ് നിങ്ങൾ മേവീടാതെക-

ണ്ടാലോചിക്കണം കാര്യങ്ങൾ