വത്സേ ബാലികേ വന്നാലും

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിശ്രവസ്സ്

വത്സേ, ബാലികേ വന്നാലും ശൂർപ്പണേഖേ! നീ

ഉത്സാഹമോടു വാഴ്കെടോ,

നന്മയിൽ വസിച്ചീടുവിൻ നിങ്ങളെല്ലാരും

നന്മ നിങ്ങൾക്കു വന്നീടും