രക്ഷോവരന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചുടൻ

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

രക്ഷോവരന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചുടൻ നമ്മെ

രക്ഷിപ്പാൻ ലക്ഷ്മീപതിയൊഴിഞ്ഞില്ലാരും

ഇക്ഷണം പോക നാം പത്മാക്ഷനെക്കാണ്മാൻ

അക്ഷീണപുണ്യഗുണാലയന്മാരേ

(പോക നാം ക്ഷീരാബ്ധിസന്നിധൗ)