രംഗം 6 വിശ്രവസ്സിന്റെ ഗൃഹം

വൈശ്രവണനും വിശ്രവസ്സും. പതിവില്ലാത്ത രംഗം.