രംഗം 5 ദേവലോകം

രേ രേ പോരിന്നായ് വീര

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മാല്യവാൻ

താവദ്രാക്ഷസരാട് സ രൂക്ഷഹൃദയഃ പ്രക്ഷോഭ്യ രക്ഷോബലൈ-

സ്സംക്ഷോഭാരവരൂക്ഷകാക്ഷരവിപാക്ഷാക്ഷേപവാക്യം ജഗത്

സർവ്വം ഗർവിതസോദരപ്രഭൃതിഭിര്യുദ്ധായ ബദ്ധോദ്യമഃ

ക്രുദ്ധഃ പ്രാപ്യ സമന്തതസ്സുരപദം രുദ്ധ്വാ ത്വഭാണീദ് ഗിരം

രേ രേ പോരിന്നായ് വീര രേരേ ജംഭാരേ!

രേരേ സുരവീരന്മാരേ സമരേ വന്നൊരു നിങ്ങടെ

ഘോരമായ കരവീര്യമിന്നു മമ കാണണം

സുഘോരേ-രണതലേ രേ-അതി

കഠോരേ-വരിക നേരേ-  

ചെന്താർമാനിനീകാന്തൻ ബന്ധുവായുണ്ടെന്നാകിൽ

ബന്ധമെന്തിഹ ചിന്തചെയ്വതിന്നു?

ദൃഢമതിന്നു-നിധനമിന്നു-തവ വരുന്നു

ധിക്കാരം ചെയ്ത നിങ്ങൾക്കിക്കാലം നാശമുണ്ടാം

ഓർക്കണം മനസി നീക്കമില്ലിതിനു പാർക്കവേണ്ട, വാടാ

അധികമൂഢ-അമരകീട-അരികിൽ വാടാ!

സാധിയാതൊരു കാര്യം മാധവനെക്കൊണ്ടെന്നാൽ

യാതുധാനഹതിചെയ്വതിന്നു നീ വിരോധിയായ്ക പാർത്താൽ

രുചിരഗാത്ര-ജ്വലിതനേത്ര-മഹിതപാത്ര!