രംഗം 3 മഹാവിഷ്ണു സമീപം

അംബുജാക്ഷ തേ നമോസ്തു

രാഗം: 

മലഹരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

നാരദൻ

നിശ്ചിത്യേതി മഹേന്ദ്രമുഖ്യദിവിഷന്നാനാമുനീന്ദ്രാസ്തദാ

സച്ചിദ്രൂപമുപേത്യ ശങ്കരമഥ പ്രസ്ഥാപ്യദുഗ്ദ്ധാംബുധിം

പശ്ചാത് പ്രാപ്യ പദാംബുജേ നിപതിതാ വിശ്വംഭരസ്യ പ്രഭോ-

രർച്ചിഷ്മന്തം അനന്തമന്തികഗതാസ്തം വാചമിത്യൂചിരേ

അംബുജാക്ഷ ! തേ നമോസ്തു ചിന്മയാകൃതേ!

നിർമ്മലം തവാംഘ്രിപങ്കജം ഭജാമഹേ

ലോകവാർത്തകൾ ഭവാനറിഞ്ഞിരിക്കവേ

ലോകനാഥ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലീടുന്നു സാമ്പ്രതം

രാക്ഷസർക്കധീനമായി ജഗത്‌ത്രയം വിഭോ!

രക്ഷയോടു വേർപിരിഞ്ഞതായി ധർമ്മവും

ശങ്കരപ്രസാദിയാം സുകേശപുത്രന്മാർ

ലങ്കയിൽ വസിച്ചു ലോകപീഡചെയ്യുന്നു

യാതുധാനരെ ഹനിച്ചു രക്ഷിയായ്കിലോ

നാഥ, ഞങ്ങളെങ്ങനെ വസിച്ചിടുന്നതും?