രംഗം 17 ശൂർപ്പണഖാവിവാഹം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

അപൂർവ്വമായി അരങ്ങത്ത് പതിവുള്ള രംഗം. നർമ്മരസപ്രധാനമാണ്.

വിദ്യുജ്ജിഹ്വ വീരരണിയുന്ന മൗലേ

രാഗം: 

ഭൂപാളം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

വിദ്യുജ്ജിഹ്വമുപേത്യ രാക്ഷപതേർല്ലങ്കേശ്വരസ്യാജ്ഞയാ

സദ്യസ്സോപി വിഭീഷണസ്തമനയദ് ഭ്രാതുശ്ച തസ്യാന്തികം

ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടമനാഃ പ്രഹൃഷ്ടഹൃദയം പുഷ്ടശ്രിയാമ്മൗലിനം

ശ്ലിഷ്ടം പാദയുഗേ ദശാനന ഇതി പ്രോചേ ഗിരം സാദരം

വിദ്യുജ്ജിഹ്വ വീരരണിയുന്ന മൗലേ! അഹ-

മദ്യ ഭവാനെക്കണ്ടു കൃതാർത്ഥനായി

ഉദ്യോഗം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലീടാം ഞാൻ പര-

മദ്യ ഭവാൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടു;

മത്ഭഗിനിതന്നുടെ പാണിഗ്രഹണം പര-

മൽഭുതവിക്രമനാം നീ ചെയ്തീടേണം;

യോഗ്യത നിന്നോളമോർത്താലാർക്കുമില്ല മമ

ഭാഗ്യമേവം വന്നതിപ്പോളെന്നു നൂനം;

മിത്രഭാവം നമ്മിലുളവാകിലോ കേൾ ഒരു-

ശത്രുവുമുണ്ടായ്‌വരാ ജഗത്തിലെങ്ങും