രംഗം 12 രാവണനും അനിയന്മാരും

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

സഹജ കുംഭകർണ്ണ സഹജ ഹേ വിഭീഷണ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ആശ്വാസ്യ ജനനീമേവം വാക്യൈരതിമോരമൈഃ

തദൈവാഹൂയ സഹജൗ രാവണോ ഗിരമബ്രവീത്

സഹജ കുംഭകർണ്ണ, സഹജ ഹേ വിഭീഷണ!

സഹയുവാമിഹ ഗമിക്ക സവിധഭുവി മുദാ

അഗ്രജൻ ധനേശനധികം ഉഗ്രപൗരുഷം

വ്യഗ്രതാം വെടിഞ്ഞഹോ മദഗ്രതോ യയൗ

കണ്ടു ജനനി തല്പ്രതാപം കൊണ്ടു മാനസേ

ഇണ്ടല്പൂണ്ടു കരകകൊണ്ടു കുണ്ഠിതോസ്മ്യഹം

ജനനീഖേദമൊഴിവതിന്നും ഘനയശസ്സിനും

ധനപുരാദിലാഭമതിനും കിമുചിതം വരം

ഇഥമങ്ങുറച്ചുവെങ്കിലും ഉഗ്രപൗരുഷൗ

സത്വരം ഗമിക്ക നാമുദഗ്രവീരരേ!