രംഗം 11 വനം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

ഇവിടെ ആണ് രാവണൻ തപസ്സിനു പോകാൻ ഉണ്ടായ കാരണമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രംഗമൊന്നും ഇപ്പോൾ അരങ്ങത്ത് പതിവില്ല. ശേഷം രംഗം 14ൽ അത് തന്റേടാട്ടമായി ആടുന്നു.