രംഗം 10 വിശ്രവസ്സും കുട്ടികളും

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

രാത്രിഞ്ചരജനവരബാലക

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണോത്ഭവം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിശ്രവസ്സ്

പ്രേം‌ണാതിലാള്യാം തനയം മുനീന്ദ്രോ

നാമ്നാ ദശഗ്രീവമസൗ ചകാര

പുനഃ കനിഷ്ഠം ബലിനാം വരിഷ്ഠം

ജാതം തനൂജം ത്വഥ കുംഭകർണ്ണം

ജാതാം പുനശ്ശൂർപ്പണഖാം തനൂജാം

വിഭീഷണം തത്സഹജം ച പുത്രം

സർവാനഥാഹൂയ നിജാത്മജാൻ സോ-

പ്യുവാച വാചം പ്രണതാൻ പാദാബ്ജേ

രാത്രിഞ്ചരജനവരബാലക മമ പുത്ര കേൾ ദശവദന!

നിസ്തുല്യഗുണരാശേ! നീ ധർമ്മപരനായി വ്യർത്ഥമാക്കരുതേ കാലം